VVV Vlieland
Menu

Algemene reisvoorwaarden

Via onze website vlieland.net kunt u verschillende accommodaties op Vlieland reserveren. VVV Vlieland bemiddelt bij de totstandkoming van de reisovereenkomst tussen u en de logiesverstrekker. De volgende Algemene Reisvoorwaarden zijn van toepassing.

1. Over VVV Vlieland

Via de website vlieland.net van VVV Vlieland kunt u accommodaties op Vlieland reserveren. Maakt u via onze website een boeking, dan zal de logiesverstrekker – de eigenaar of beheerder van het (vakantie)verblijf – de accommodatie ter beschikking stellen.
VVV Vlieland bemiddelt daarmee bij de totstandkoming van een reisovereenkomst tussen u en de logiesverstrekker. De logiesverstrekker – de feitelijke aanbieder van de accommodatie of het (vakantie)verblijf – is altijd degene die de door u gereserveerde accommodatie ter beschikking stelt. VVV Vlieland heet voluit “VVV Vlielands Belang” en is ingeschreven in het register van Kamer van Koophandel onder nummer 40001453. Natuurlijk kunt u ons bereiken via onze website vlieland.net.
U kunt ons ook vinden via deze gegevens:
VVV Vlieland
Havenweg 10
8899 BB Vlieland
KvK: Leeuwarden nr. 40001453
BTW-nummer: NL14RABO0367604884
E-mail: info@vlieland.net
Tel: 0562 45 1111

2. Accommodaties op Vlieland

Als u via het boekingssysteem op onze website een reservering maakt voor een vakantie op Vlieland, kunt u kiezen uit verschillende accommodaties zoals hotels, bed & breakfast (B&B), vakantiewoningen, ingerichte tent, groepsaccommodaties en kamperen.
Vakantiewoningen
Op de website vindt u vakantiewoningen van particulieren. Bij de gegevens van de vakantiewoning vindt u ook wat wel en wat niet is inbegrepen en informatie over aankomsttijd, wisseldag, ligging, faciliteiten e.d.
Groepsaccommodatie
De groepsaccommodaties zijn verschillend van grootte en aanbod. Veelal geschikt voor groepen, zoals: scholen, bedrijfsuitjes e.d. Bij de gegevens van de groepsaccommodatie staat beschreven wat precies geboden wordt en hoeveel het maximaal aantal personen is dat in de groepsaccommodatie kan verblijven.

3. Huisdieren

Het is niet in alle accommodaties toegestaan om huisdieren mee te nemen. U dient altijd bij de boeking door te geven of u uw huisdier wilt meenemen. Meestal gelden de volgende voorwaarden:

 • U dient zelf voor een mand of kleed te zorgen voor het verblijf van uw huisdier.
 • Huisdieren mogen nooit alleen in de accommodatie achtergelaten worden.
 • Er wordt voor het verblijf van uw huisdieren een vergoeding gevraagd.
 • Als een huisdier wordt toegestaan in de accommodatie geldt vaak een maximum aantal huisdieren, dit wordt omschreven in de tekst van de accommodatie.

4. Informatie op vlieland.net

We doen ons best u juist te informeren, maar het kan voorkomen dat informatie op onze website per ongeluk onjuist is. Foto’s en overige informatie kunnen onbedoeld een onjuist beeld scheppen. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie verbeteren. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden altijd in uw boekingsbevestiging gemeld.

5. Boeking en uw gegevens

Zodra u via onze website een reservering maakt voor een accommodatie in een bepaalde periode met de daarbij vermelde prijs, is er sprake van een boeking: een reisovereenkomst tussen u en de logiesverstrekker. U ontvangt direct een bevestiging van uw boeking via email. Deze bevestiging is uw boekingsbevestiging. In het boekingsproces vragen we om uw gegevens en die van uw medegasten.
De huurder is verantwoordelijk voor de samenstelling van het reisgezelschap.
We vertrouwen er op dat deze gegevens juist zijn. U bent aansprakelijk voor de verplichtingen die volgen uit de reisovereenkomst, uw (mede)gasten zijn dat ieder voor hun eigen deel. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw persoonsgegevens die u doorgeeft tijdens het boekingsproces verwerken we conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons Privacy Statement. Bij een boeking geven wij uw persoonsgegevens door aan de logiesverstrekker. Wij vragen ook de logiesverstrekker zorgvuldig met inachtneming van de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan.

6. Reissom en overige kosten

De geldende prijzen voor gebruik van de accommodatie worden vermeld op de website. Prijzen kunnen veranderen. De kosten voor toeslagen, opties en extra’s worden in het boekingsproces vermeld.
Reserveringskosten
De reserveringskosten bedragen € 25.00 per reservering.
Toeristenbelasting
De Gemeente Vlieland berekent per dag een bedrag aan toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt apart vermeld en betaalt u als onderdeel van de totale reissom aan VVV Vlieland.
Het tarief bedraagt € 2,11 per persoon per overnachting.

7. Kortingen

Mogelijke kortingen worden getoond tijdens het boekingsproces. Het is niet mogelijk om kortingen te combineren. In het boekingsproces wordt automatisch één korting geselecteerd, dat is de korting die het meeste voordeel voor u biedt. Als er een lastminute- of vroegboekkorting geldt, wordt er geen andere korting berekend. 

8. Betaling

Aanbetaling
Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de huursom plus de reserveringskosten. Indien de reisovereenkomst binnen 9 weken voor aankomst wordt afgesloten, dient de totale overeengekomen reissom plus de reserveringskosten en eventuele verzekeringskosten, kosten betaalgemak en bijbestelde artikelen binnen 1 week te worden voldaan maar dient te allen tijde voor de aankomstdatum te zijn ontvangen door VVV Vlieland.

Restant betaling
Het eventuele restant van de reissom (50% van de huursom en de bijkomende kosten) moet voldaan zijn binnen de termijn die wordt aangegeven op de boekingsbevestiging. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim. U wordt daar door VVV Vlieland namens de logiesverstrekker schriftelijk of per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De logiesverstrekker heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing en wordt het door u al betaalde bedrag verrekend met de verschuldigde annuleringskosten.

9. Geen herroeping – iemand anders in uw plaats? 

Nadat u als hoofdboeker of hoofdgast akkoord bent gegaan met deze voorwaarden en de boeking gegevens definitief heeft gemaakt, krijgt u op uw scherm een melding dat de boeking definitief is, daarmee is de overeenkomst via onze website online tot stand gekomen. VVV Vlieland verstuurt direct na de boeking per e-mail een bevestiging naar de hoofdgast. De bevestiging wordt geacht de hoofdboeker te hebben bereikt, wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen, dan wel wanneer hij of zij redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via onze website maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´koop op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op de reisovereenkomst die u via onze site boekt.

In de plaats
U kunt uw boeking wel overdragen aan een ander. Die ander komt dan in uw plaats.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, waaronder de betalingsverplichtingen;
 • Het verzoek dient u 7 dagen voorafgaand aan vertrek in, zodat alle formaliteiten nog in orde kunnen worden gemaakt;
 • De betrokken logiesverstrekker geeft zijn akkoord. De betrokken logiesverstrekker kan een vergoeding verlangen voor de eventuele extra kosten verbonden aan de wijziging door de in de plaats stelling.

10. Annuleren  

U kunt de reisovereenkomst met de logiesverstrekker annuleren. U bent dan de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annuIering tot de 28 kalenderdag vóór de dag van aankomst: 35% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag vóór de dag van aankomst: 40% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag vóór de dag van aankomst: 50% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag vóór de dag van aankomst: 75% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
 • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huursom.

Daarnaast bent u de reserveringskosten verschuldigd.

Wordt een reisovereenkomst geannuleerd die voor meerdere gasten is geboekt, dan dienen annuleringskosten voor alle gasten te worden betaald. Bij sommige onderdelen van arrangementen, bijvoorbeeld veerdiensten, kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden.

Wilt u annuleren?
Dit kan telefonisch of via de email. Als dag van annulering geldt de datum waarop u uw annulering aan ons doorgeeft via email of telefoon.  
U kunt ons bereiken op: E-mail: info@vlieland.net , telefoonnummer 0562 45 1111

11. Uw reisovereenkomst wijzigen 

Heeft u een accommodatie geboekt en wilt u in uw reservering wijzigingen aanbrengen? Soms is dat mogelijk.

Let op, aan wijzigingen kunnen kosten verbonden zijn. Wijzigingsverzoeken aan VVV Vlieland worden voorgelegd aan de logiesverstrekker. De logiesverstrekker bepaalt of wijziging mogelijk is. VVV Vlieland laat dat zo snel mogelijk aan u weten. Is wijziging niet mogelijk, dan bepaalt u zelf of u vasthoudt aan uw boeking of deze annuleert. Indien een keuze uitblijft of indien u niet tijdig reageert, wordt de overeenkomst conform de oorspronkelijke boeking uitgevoerd en blijft u de daarvoor verschuldigde kosten verschuldigd. VVV Vlieland rekent een bedrag van € 15,00 voor wijzigingskosten. Natuurlijk kunt u wel altijd annuleren.

12. Wijzigingen door de logiesverstrekker

De logiesverstrekker kan de reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden waardoor van de logiesverstrekker in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij uitvoering kan geven aan de logiesverstrekker. Zodra deze omstandigheden zich voordoen, moet de logiesverstrekker u binnen 48 uur (2 werkdagen) een alternatief gelijkwaardig aanbod voorleggen zonder verdere kosten. Deze verplichting geldt niet indien de oorzaak van de wijziging aan de gast(en) is toe te rekenen.
Het vervangende alternatieve aanbod houdt rekening met:

 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
 • de samenstelling van het reisgezelschap;
 • de bij de logiesverstrekker bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken gast(en);
 • bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de gast(en) van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Wanneer u gebruik wilt maken van het alternatieve aanbod, laat u dit binnen 3 werkdagen weten aan de logiesverstrekker. Wenst u geen gebruik te maken van het alternatieve aanbod, dan laat u binnen 3 werkdagen weten dat u afziet van het aanbod en de reisovereenkomst ontbindt. VVV Vlieland zal dan het door u betaalde bedrag aan huursom namens de logiesverstrekker terugbetalen.

13. Verplichtingen van de logiesverstrekker

Uw logiesverstrekker is in bezit van alle benodigde vergunningen en heeft de nodige verzekering(en) afgesloten die dekking bieden tegen schade veroorzaakt door brand, overstroming, storm en ieder ander van buiten komend onheil en tegen wettelijke aansprakelijkheid. Uw logiesverstrekker is verplicht de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de informatie op de website en zoals vermeld in de boekingsbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen u en de logiesverstrekker.

Eventuele schade in verband met derving van reisgenot die direct toerekenbaar is aan de logiesverstrekker wegens een tekortkoming in de nakoming van de reisovereenkomst, zal de logiesverstrekker vergoeden. Het maximale bedrag aan schadevergoeding waar u de logiesverstrekker aan kunt houden is de door u betaalde huursom. U ontvangt geen schadevergoeding indien de schade niet aan de logiesverstrekker is te wijten, of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

 • u zelf verantwoordelijk bent voor de ontstane schade;
 • onvoorziene omstandigheden voor de logiesverstrekker of een derde die bij de uitvoering van de reisovereenkomst is betrokken;
 • overmacht zoals bedoeld in de wet.

14. Beperking aansprakelijkheid

Schade van de logiesverstrekker is altijd beperkt c.q. uitgesloten overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. De logiesverstrekker aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een annuleringskostenverzekering. Onverminderd het overig bepaalde in deze voorwaarden is de aansprakelijkheid van de logiesverstrekker voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de gast beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de logiesverstrekker. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de logiesverstrekker gelden ook ten behoeve van werknemers van de logiesverstrekker,
VVV Vlieland en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

15. Uw verplichtingen

U zult de aanwijzingen van de logiesverstrekker tijdens het verblijf in de accommodatie opvolgen. U bent aansprakelijk voor de schade die tijdens uw verblijf aan of in de accommodatie ontstaat. De logiesverstrekker kan een borgsom van u verlangen. Indien u en/of uw (mede)gasten zich misdragen tijdens het verblijf in de accommodatie, kan de logiesverstrekker uw verblijf per direct beëindigen. U blijft verantwoordelijk voor de kosten voor verblijf in de accommodatie en bent aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van uw wangedrag of dat van uw (mede)gasten. U dient in het bezit te zijn van de juiste bescheiden, waaronder een identificatiebewijs zoals een paspoort of rijbewijs.

16. Klachten?

U mag rekenen op toepassing van het Nederlandse recht. We vinden het vervelend als u niet tevreden bent. Heeft u klachten over de accommodatie? Laat u dat dan zo spoedig mogelijk weten aan uw logiesverstrekker, het liefst nog tijdens uw verblijf. De logiesverstrekker zal uw klachten in behandeling nemen en samen met u zoeken naar een geschikte oplossing. We proberen dan samen met u een oplossing te bereiken. U kunt uw klacht aan ons laten weten via de website, of via de welkom thuis e-mail die u van ons ontvangt.
U kunt ons ook bereiken via E-mail: info@vlieland.net, telefoonnummer 0562 45 1111. Heeft u klachten over onze website of het boekingsproces, laat het ons zo snel mogelijk weten. We helpen u graag. U bent daarmee verzekerd van snel antwoord.